Thực hiện chiến lược kéo hay đẩy trong Marketing cho doanh nghiệp?

Trong marketing việc thực hiện những chiến dịch để đẩy mạnh doanh số và quảng bá thương hiệu luôn đóng một vai trò quan trọng. Giống như những hoạt động khách các kế hoạch marketing được phát triển dựa trên mụcđích phù hợp với từng điều kiện của doanh nghiệp.